The Minimalist Consultant

แจกตารางออมเงิน

เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะพอทราบว่าเราได้ทำเพจชื่อว่า “ลงทุนยัง?” ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทย นอกจากทำธุรกิจแล้ว ต้องมีความรู้ทางการเงิน และจุดเริ่มต้นของการลงทุนทุกอย่างในโลก คือการมีเงินเหลือ เงินออม

เริ่มจากการออมเล็กๆน้อยๆ 5 บาท 10 บาท เพื่อเป้าหมายบางอย่าง ถ้าได้ลองทำแล้ว มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง วันนี้เลยเอาเครื่องมือช่วยในการจดบันทึกการออมมาแจกฟรีครับ

ตารางออมเงิน 1,000 บาท

ตารางออมเงิน 2,000 บาท

ตารางออมเงิน 3,000 บาท

ตารางออมเงิน 5,000 บาท

ตารางออมเงิน 10,000 บาท

Back to top